ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Świeckiego podjął Uchwałę Nr 138/1105/18 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące warunki:
1) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu świeckiego bądź osobą przez nie wskazaną,
2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego, z krótkim uzasadnieniem
3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania podmiotu uprawnionego,

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie ofert na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2. W ocenie i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ofertę mogą budzić wątpliwości i zastrzeżenia co do jej bezstronności.

3. Dokumenty zgłoszeniowe, tj. zgłoszenie z upoważnieniem stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PCPRSwiecie/Skrytka oraz pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A, 86 – 100 Świecie lub osobiście w sekretariacie PCPR w Świeciu.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info w menu przedmiotowym w zakładce KLAUZULE INFORMACYJNE.

5. Termin naboru zgłoszeń upływa w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:30.

6. Wyboru członków Komisji Konkursowej spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 dokona Zarząd Powiatu.

7. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej żadna z organizacji nie wskaże kandydatów, będzie ona działała bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian