Ogłoszenie o wolnym etacie na stanowisku pracy

OGŁOSZENIE O WOLNYM ETACIE NA STANOWISKU KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ, PIECZY ZASTĘPCZEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie,  poszukuje osoby na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

 

Zgodnie z wykazem stanowisk  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  w dziele pomocy społecznej, pieczy zastępczej  i interwencji kryzysowej należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2014r. poz. 1786)

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1) Wykształcenie:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie  w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
4) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
5) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
6) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7) Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska rodzin zastępczych – prawo jazdy kat.B.
8) Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej  i samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność,
9) Znajomość obsługi komputera: pakietu Office (Word, Excell), systemu informacji prawnej.

2. Wymagania merytoryczne kandydata:
1) Znajomość następujących ustaw:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) ustawy o pomocy społecznej,
c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
d) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Warunki zatrudnienia:
1)  umowa o pracę – 1 etat, na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy),
2) praca  wykonywana w siedzibie PCPR oraz praca wykonywana w terenie w środowisku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
3)  przewidywany termin zatrudnienia: październik 2017r.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2) Przygotowanie we współpracy odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę  z rodziną, planu pomocy dziecku.
3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  i rehabilitacyjnej.
5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
7) Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
8) Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
9) Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
10) Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
11) Udział w posiedzeniach zespołów w sprawie oceny sytuacji dziecka.
12) Konsultacje w zakresie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
13) Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia.
14) Pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
15) Sporządzanie ocen sytuacji rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, których pobyt znajduje się na terenie Powiatu Świeckiego oraz dokumentowanie dokonanych ustaleń.
16) Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywać się będzie w sposób określony w zakresie czynności.

 5. Niezbędne dokumenty:
1) list motywacyjny- podanie,
2) życiorys – curriculum vitae z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) referencje wystawione przez pracodawców lub/i zleceniodawców,
7) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (zał. nr 1 do ogłoszenia),
8) podpisane odręcznie oświadczenia, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 2 do ogłoszenia),
9) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 3 do ogłoszenia),
10) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) – ( zał. nr 4 do ogłoszenia),
11) podpisane odręcznie oświadczenie o władzy rodzicielskiej (zał. nr 5 do ogłoszenia),
12) podpisane odręcznie oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym (zał. nr 6 do ogłoszenia),
– dodatkowe dokumenty:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeżeli dotyczy)

 6. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, przy ulicy Wojska Polskiego 195A osobiście lub pocztą, bądź pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka, z dopiskiem „dotyczy wolnego etatu na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej” w terminie do dnia 20.09.2017r. (decyduje data wpływu aplikacji do jednostki).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – bip oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • Wydział:Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
  • Miejsce pracyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • StanowiskoKoordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • Wymiar etatu1 etat (na czas określony)
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-09-04
  • Termin składania dokumentów2017-09-20
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, przy ulicy Wojska Polskiego 195A osobiście lub pocztą, bądź pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka, z dopiskiem „dotyczy wolnego etatu na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej” w terminie do dnia 20.09.2017r. (decyduje data wpływu aplikacji do jednostki). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Miejsce składania dokumentóww siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie lub pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
   1) Wykształcenie:
   a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
   b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
   2) Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
   3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
   4) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
   5) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
   6) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   7) Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska rodzin zastępczych - prawo jazdy kat.B.
   8) Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej i samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność,
   9) Znajomość obsługi komputera: pakietu Office (Word, Excell), systemu informacji prawnej.

   2. Wymagania merytoryczne kandydata:
   1) Znajomość następujących ustaw:
   a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   b) ustawy o pomocy społecznej,
   c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
   d) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
   1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
   2) Przygotowanie we współpracy odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.
   3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
   4) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
   5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
   6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
   7) Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
   8) Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
   9) Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
   10) Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
   11) Udział w posiedzeniach zespołów w sprawie oceny sytuacji dziecka.
   12) Konsultacje w zakresie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
   13) Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia.
   14) Pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
   15) Sporządzanie ocen sytuacji rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, których pobyt znajduje się na terenie Powiatu Świeckiego oraz dokumentowanie dokonanych ustaleń.
   16) Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywać się będzie w sposób określony w zakresie czynności.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówKozłowska Ewelina
   Słowińska Justyna
   Stasierowska Patrycja
   Wesołowska Magdalena
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku zakończenia naboru na wolny etat na stanowisku pracy w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej została wybrana do objęcia wolnego stanowiska pracy Pani Justyna Słowińska.

   Uzasadnienie wyboru:
   Pani Justyna Słowińska spełniła oczekiwania pracodawcy oraz wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian