Ogłoszenie o wolnym etacie na stanowisku pracy

OGŁOSZENIE O WOLNYM ETACIE NA STANOWISKU ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ  W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ, PIECZY ZASTĘPCZEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie, poszukuje osoby na stanowisko aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

Zgodnie z wykazem stanowisk  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowisko aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2014r. poz. 1786).

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1) Wykształcenie:
a) średnie z maturą
lub
b) preferowane wyższe na kierunkach:
– pedagogika,
– psychologia,
– nauki o rodzinie,
– pedagogika specjalna.
2) Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
4) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska rodzin zastępczych – prawo jazdy kat.B.
6) Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej  i samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność.
7) Znajomość obsługi komputera: pakietu Office (Word, Excell), systemu informacji prawnej.

2. Wymagania merytoryczne kandydata:
1) Znajomość następujących ustaw:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) ustawy o pomocy społecznej,
c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
d) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
e) ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

3. Warunki zatrudnienia:
1)  umowa o pracę – 1 etat, na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy),
2) praca  wykonywana w siedzibie PCPR oraz praca wykonywana w terenie,
3)  przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2018r.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
1) Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówkach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
2) Współpraca z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawie skierowania i opuszczania przez dzieci placówek.
3) Wykonywanie postanowień sądu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
4) Przygotowywanie dokumentacji i projektów skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkania chronionego.
5) Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
6) Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień, projektów porozumień z innymi powiatami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
7) Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z poszczególnymi gminami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
8) Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawach świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówek, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
9) Przygotowywanie dokumentacji i koordynacja działań w sprawach z zakresu umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz działań związanych z funkcjonowaniem  i sprawozdawczością domów.
10) Przyjmowanie mieszkańców do hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w sytuacji nagłych zdarzeń.
11) Opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań w szczególności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej oraz sprawozdawczości opisowej z zajmowanego stanowiska.
12) Wprowadzanie danych do systemu POMOST i CAS.
13) Udzielanie informacji w zakresie spraw życiowych oraz dostępnych formach pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówek, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
14) Współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie wsparcia i aktywizacji osób, o których mowa w ust. 13.
15) Diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej w szczególności przez współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym w przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.

5. Niezbędne dokumenty:
1) list motywacyjny- podanie,
2) życiorys – curriculum vitae z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
7) referencje wystawione przez pracodawców lub/i zleceniodawców,
8) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (zał. nr 1 do ogłoszenia),
9) podpisane odręcznie oświadczenia, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 2 do ogłoszenia),
10) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 3 do ogłoszenia),
11) podpisane odręcznie oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) – ( zał. nr 4 do ogłoszenia),
-dodatkowe dokumenty:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (jeżeli dotyczy).

 6. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, przy ulicy Wojska Polskiego 195A osobiście lub pocztą, bądź pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka, z dopiskiem „dotyczy wolnego etatu na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej”  w terminie do dnia 16.02.2018r. (decyduje data wpływu aplikacji do jednostki).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Inne informacje:
1) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – bip oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.
2) Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666, ze zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne.
3) Administratorem danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • Wydział:Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
  • Miejsce pracyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • Stanowiskoaspirant pracy socjalnej
  • Wymiar etatu1 etat (na czas określony)
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-02-02
  • Termin składania dokumentów2018-02-16
  • Sposób składania dokumentów Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, przy ulicy Wojska Polskiego 195A osobiście lub pocztą, bądź pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka, z dopiskiem „dotyczy wolnego etatu na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej” w terminie do dnia 16.02.2018r. (decyduje data wpływu aplikacji do jednostki).
  • Miejsce składania dokumentóww siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie lub pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP2 /PCPRSwiecie/Skrytka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
   1) Wykształcenie:
   a) średnie z maturą
   lub
   b) preferowane wyższe na kierunkach:
   - pedagogika,
   - psychologia,
   - nauki o rodzinie,
   - pedagogika specjalna.
   2) Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
   3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
   4) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   5) Dyspozycyjność i mobilność w dotarciu do środowiska rodzin zastępczych - prawo jazdy kat.B.
   6) Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej i samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność.
   7) Znajomość obsługi komputera: pakietu Office (Word, Excell), systemu informacji prawnej.

   2. Wymagania merytoryczne kandydata:
   1) Znajomość następujących ustaw:
   a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   b) ustawy o pomocy społecznej,
   c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
   d) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
   e) ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
   1) Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówkach, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
   2) Współpraca z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawie skierowania i opuszczania przez dzieci placówek.
   3) Wykonywanie postanowień sądu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
   4) Przygotowywanie dokumentacji i projektów skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkania chronionego.
   5) Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
   6) Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień, projektów porozumień z innymi powiatami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
   7) Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z poszczególnymi gminami i ścisła współpraca z działem finansowym w zakresie naliczania odpłatności.
   8) Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz projektów decyzji w sprawach świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówek, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
   9) Przygotowywanie dokumentacji i koordynacja działań w sprawach z zakresu umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz działań związanych z funkcjonowaniem i sprawozdawczością domów.
   10) Przyjmowanie mieszkańców do hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w sytuacji nagłych zdarzeń.
   11) Opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań w szczególności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej oraz sprawozdawczości opisowej z zajmowanego stanowiska.
   12) Wprowadzanie danych do systemu POMOST i CAS.
   13) Udzielanie informacji w zakresie spraw życiowych oraz dostępnych formach pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i pozostałych placówek, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
   14) Współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie wsparcia i aktywizacji osób, o których mowa w ust. 13.
   15) Diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej w szczególności przez współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym w przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów1. Łepek Paulina
   2. Wilczarska Iwona
   3. Betka Monika
   4. Rusiecki Piotr
   5. Wilczewska Monika
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku zakończenia naboru na wolny etat na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej została wybrana do objęcia wolnego stanowiska pracy Pani Monika Betka.

   Uzasadnienie wyboru:
   Pani Monika Betka spełniła oczekiwania pracodawcy oraz wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian