Statut

STATUT

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Powiatu Świeckiego utworzoną uchwałą Rady Powiatu Świeckiego Nr VI/17/99 z dnia 20 stycznia 1999 r. do wykonywania zadań publicznych wynikających w szczególności z:
1)    Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 175, poz. 1362).
2)    Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).
3)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 ze. zm.).
4)    Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
5)    Ustawy o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)
6)    aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.
2.    Siedzibą Centrum jest miasto Świecie, a obszarem działania Powiat Świecki.
3.    Centrum używa skrótu PCPR.

ROZDZIAŁ II
ZADANIA CENTRUM

§ 2

1.    Centrum realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu i zadania zlecone ustawowo wynikające z przepisów prawa z zakresu:
1)    pomocy społecznej
2)    pieczy zastępczej
3)    rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
4)    przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5)    pomocy repatriantom
2.    Centrum wykonuje zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz zarządzeń Starosty.
3.    Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
4.    Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
5.    Centrum sporządza wnioski w sprawach pozyskiwania środków krajowych oraz funduszy unijnych na cele związane z realizowanymi zadaniami.

§ 3

W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi , osobami fizycznymi i prawnymi, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 4

1.    Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu.
2.    W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba przez niego upoważniona w zakresie ustalonym w upoważnieniu.
3.    Dyrektor w stosunku do pracowników Centrum reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
4.    Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, ustawach oraz innych przepisach w Centrum mogą być tworzone działy, referaty, zespoły i samodzielne stanowiska pracy.
5.    Zasady funkcjonowania Centrum, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określi regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Świeckiego.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

§ 5

1.    Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Świeckiego i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2.    Centrum zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

1.    Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

Uchwała nr XXII/142/12 RADY POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>