Uchwała nr 94/823/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10 sierpnia 2017r.

UCHWAŁA NR 94/823/17

ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia znajdujących się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 tj. ze zm. [1]), uchwala się, co następuje:

 §1. Wyraża się zgodę na likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w Księgach inwentarzowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Członkowie Zarządu:

(Studzińska Barbara)

(Gajewski Tadeusz)

(Gatner Adam)

(Kowalski Andrzej)

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948.

Uzasadnienie

Dyrektor PCPR w drodze zarządzenia powołał komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia znajdujących się w księgach inwentarzowych PCPR. Ustalono, że środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wyposażenie wymienione w załączniku do uchwały zostały zakupione w latach 2004 – 2009 całkowicie utraciły swoją wartość użytkową, a naprawa byłaby nieopłacalna. W/w sprzęt został umorzony w 100%. Komisja w toku swoich prac pozyskała stosowne ekspertyzy. Wyniki pracy komisji zostały zatwierdzone przez Dyrektora PCPR. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 do zadań Zarządu Powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w tej sprawie.

WICESTAROSTA

Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 94
  • Data podjęcia (podpisania) 10.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.08.2017
  • Data wejścia w życie 10.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 94/823/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia znajdujących się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 tj. ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian