Uchwała nr 95/828/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 sierpnia 2017r.

UCHWAŁA NR 95/828/17

ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2017r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm)[1] uchwala się, co następuje:

§1. Udziela się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Pani Małgorzacie Imiłkowskiej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Świeckiego w sprawach związanych z realizacją projektu w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, a w szczególności do:

1) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 2” na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,

2) zawarcia z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa jako IZ RPO WKP 2014-2020 umowy o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 2” na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w imieniu Powiatu Świeckiego,

3) składania, jeżeli to będzie konieczne, w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 2” na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,

4) składania wniosków o płatność,

5) złożenia protestu w imieniu wnioskodawcy,

6) dokonywania w formie pisemnych aneksów zmian umowy o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 2” na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,

7) potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem,

8) składania wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu i dokonywania innych czynności koniecznych do realizacji projektu.

§  2. Wzór pełnomocnictwa zawarty w regulaminie konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

Członkowie Zarządu:
1. (Barbara Studzińska)
2. (Andrzej Kowalski)

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz .U. z 2016 roku: poz. 730 i poz. 935;
z 2017 roku: poz. 1579 i poz. 1948

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu może upoważnić kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 30 czerwca 2017 roku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo.

Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu jest realizacja zada z zakresu pieczy zastępczej. Dzięki środkom pozyskanym w wyniku realizacji projektu będzie możliwe poszerzenie oferty wsparcia oraz zwiększenie zakresu świadczonej pomocy.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 95
  • Data podjęcia (podpisania) 23.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.08.2017
  • Data wejścia w życie 23.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 95/828/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian