Uchwała Rady Powiatu Świeckiego nr XXXIV/212/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/212/17

RADY POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017r.

 

 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2018 – 2020”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 [1]), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2018 – 2020” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 1292.

 

UZASADNIENIE

                 Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających miedzy innymi coroczny limit rodzin zastępczych.

Program zakłada rozwój działań wspierających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, podejmowanie inicjatyw zapewniających odpowiednią ilość miejsc w pieczy zastępczej, wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków oraz rozwijanie współpracy z właściwymi gminami w celu umożliwienia powrotu dzieci do rodzin biologicznych.

 Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.12.2017
  • Data wejścia w życie 20.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XXXIV/212/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2018 - 2020”
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian