Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego nr 109/913/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 109/913/17 
Zarządu Powiatu Świeckiego 
z dnia 12 grudnia 2017 r.

 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) w związku z § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r., Nr 63, poz. 587),  uchwala się, co następuje:

 § 1

 1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu.
 2. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2016 rok stanowi załącznik do uchwały.

 § 2

 1. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

 Członkowie Zarządu:

 1. (Barbara Studzińska)
 2. (Andrzej Kowalski)
 3. (Tadeusz Gajewski)
 4. (Adam Gatner)

 Uzasadnienie

Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. Prowadzony jest przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jednostka organizacyjna prowadząca warsztat składa powiatowi coroczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych do dnia 1 marca następnego roku. Sprawozdanie wpłynęło w terminie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu i zawiera następujące informacje:
1. rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług,
2. informacje o:
a) liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności,
b) ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego,
c) formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej,
d) liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia,
e) liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie:
– zaradności osobistej i samodzielności
– rehabilitacji społecznej
– rehabilitacji zawodowej
wraz z opisem tych post postępów;
3. informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Sprawozdanie z działalności zaopiniowała pozytywnie Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Uchwałą Nr 9/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez jednostkę prowadzącą warsztat oraz wynikami kontroli [1] Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świeciu, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości m.in. w zakresie:
– nieprzyjmowania planów pracy pracowni przez Radę Programową [2],
– braku dokonywania przez Radę Programową WTZ okresowej realizacji IPR (co najmniej raz w roku) indywidualnie dla każdego uczestnika,
Zarząd Powiatu Świeckiego opiniuje pozytywnie działalność Warsztatu w 2016 roku.

Wobec powyższego podejmuje się niniejszą uchwałę.

 

[1] Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w dniu 7 września 2017 roku działając na podstawie z art. 10 b ust. 6 a ustaw o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 2046 ze zm.) dokonało  kontroli funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowem za 2015 rok. Kontrola obejmowała zakres określony w § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie Warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

[2] Niewykonywanie zalecenia pokontrolnego w związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 7 marca 2016 roku (kontrola dotyczyła 2015 roku) – zalecono, aby plany pracy pracowni były przyjmowane przez Radę Programową i powinny być opatrywane datą ich przyjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 109
  • Data podjęcia (podpisania) 12.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.12.2017
  • Data wejścia w życie 12.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 109/913/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 4 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) w związku z § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r., Nr 63, poz. 587)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian