Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego nr 112/923/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr 112/923/18 
Zarządu Powiatu Świeckiego 
z dnia 15 stycznia 2018 r.

 w sprawie przyjęcia zmian do zasad przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) oraz art.180 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr 53/432/12 z dnia 11 lipca 2012 r. zmienionej uchwałą Nr 141/1090/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz zmienionej uchwałą Nr 71/583/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej:

1) W załączniku Nr 1 do uchwały „Zasady zatrudniania w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich” § 3 otrzymuje brzmienie:

„Godzinową stawkę wynagrodzenia dla osoby zatrudnianej do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich ustala się w wysokości wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w danym roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

Członkowie Zarządu:

 1. (Barbara Studzińska)
 2. (Andrzej Kowalski)
 3. (Tadeusz Gajewski)
 4. (Adam Gatner)

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 1292 i 2217

Uzasadnienie

 Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadziła nowe zadania dla samorządu powiatowego m.in. przyznawanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem, zatrudnianie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, przyznawanie dofinansowania do wypoczynku, przyznawanie pomocy na czas niesprawowania opieki.

Zarząd Powiatu Świeckiego Uchwałą Nr 53/432/12 z dnia 11 lipca 2012 r. zmienioną uchwałą Nr 141/1090/14 z dnia 10 grudnia 2014 oraz zmienioną uchwałą Nr 71/583/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. przyjął zasady przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Wprowadzone zasady uregulowały i usprawniły rozpatrywanie wniosków rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zmiany w niniejszych zasadach dotyczą wysokości minimalnej stawki za godzinę pracy osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich. Minimalna stawka godzinowa wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w danym roku, która jest publikowana corocznie w drodze rozporządzenia w dzienniku ustaw.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 112
  • Data podjęcia (podpisania) 15.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 15.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 112/923/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia zmian do zasad przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) oraz art.180 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian