Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego nr 112/924/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr 112/924/18 
Zarządu Powiatu Świeckiego 
z dnia 15 stycznia 2018r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Partnerowi Wiodącemu – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do reprezentowania Partnera – Powiatu Świeckiego w działaniach związanych z realizacją projektu pt. „Rodzina w Centrum 2″

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Partnerowi Wiodącemu – Województwu Kujawsko-Pomorskiem do reprezentowania Partnera – Powiatu Świeckiego wobec Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014–2020 oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rodzina w Centrum 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

§ 2. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu i Wicestaroście Świeckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

Członkowie Zarządu:

 1. (Barbara Studzińska)
 2. (Andrzej Kowalski)
 3. (Tadeusz Gajewski)
 4. (Adam Gatner)

 Uzasadnienie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pismem z dnia 5 stycznia 2018r. poinformował o pozytywnej ocenie formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPKP.09.03.02-04-0065/17 pt. „Rodzina w Centrum 2” złożonego w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, jako Partnera wiodącego w partnerstwie z 2 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Projekt (w części realizowanej przez Powiat Świecki) skierowany jest do osób przebywających w pieczy zastępczej, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób opuszczających pieczę zastępczą, osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W związku z działaniami przygotowującymi do podpisania umowy o partnerstwie oraz do podjęcia uchwały o realizacji projektu RWC 2 niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa Województwu Kujawsko-Pomorskiemu – Parterowi wiodącemu do reprezentowania Partnera – Powiatu Świeckiego wobec Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014–2020 oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rodzina w Centrum 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Pełnomocnictwo stanowi załącznik do umowy partnerskiej, której wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

 Przewodniczący
Zarządu Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 112
  • Data podjęcia (podpisania) 15.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.01.2018
  • Data wejścia w życie 15.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 112/924/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia pełnomocnictwa Partnerowi Wiodącemu – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do reprezentowania Partnera – Powiatu Świeckiego w działaniach związanych z realizacją projektu pt. „Rodzina w Centrum 2″
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian