Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr PCPR.210.8.2018.KP

 

 

Obraz1

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NR PCPR.210.8.2018.KP z dnia 25 października 2018 roku

 

 1. Informacje o Zamawiającym (nazwa i adres).

 

Nazwa Zamawiającego:          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:                                               ul. Wojska Polskiego 195a

86-100 Świecie

fax. 052 56 83 201

Adres strony internetowej:   http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/

 

 1. Przedmiot Zamówienia i jego opis.

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  niszczarki do niszczenia dokumentów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Świeciu przy ul. Sądowej 18 w ramach projektu  pt. Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

2) Zakup wraz z dostarczeniem do Zamawiającego sprzętu musi spełniać minimalne wymagania określone poniżej:

 1. a) niszczarka do dokumentów:
 • urządzenie musi być fabrycznie nowe
 • szerokość szczeliny (wejścia): min. 225 mm
 • maks. ilość niszczonych kartek: min. 10 szt.
 • stopień tajności (bezpieczeństwa): DIN 4
 • rodzaj cięcia: min. ścinki
 • pojemność kosza: min. 20 l
 • automatyczny start/stop uruchomiany fotokomórką
 • automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru
 • niszczenie min.: papieru, zszywek i spinaczy
 • automatyczny STOP w momencie przepełnienia pojemnika z workiem na ścinki z jednoczesną sygnalizacją diod
 • automatyczne wyłączenie przy otwarciu pojemnika papieru
 1. b) urządzenie wielofunkcyjne:
 • urządzenie musi być fabrycznie nowe
 • technika druku: laserowa
 • automatyczny druk dwustronny- A4
 • druk: kolor i czarno – biały
 • prędkość druku (standard A4): min. 30 stron na minutę
 • prędkość druku (duplex A4): min. 14 stron na minutę
 • sterowniki drukarki: Linux (CUPS, LPD/LPRng)- środowisko x86/x64 (min. możliwość do pobrania)
 • obsługiwany rodzaj papieru: A5, A4
 • obsługiwany rozmiar dokumentów (skanowanie):  min. A4, A5, A6
 • kopiowanie dokumentów bezpośrednio z panelu sterującego urządzenia
 • automatyczne skanowanie dwustronne
 • skanowanie dwustronne w trybie kolorowym i czarno – białym
 • prędkość skanowania: min. 25 obrazów na minutę (kolor i mono)
 • prędkość skanowania dwustronnego: min. 50 obrazów na minutę (mono i kolor)
 • skanowanie min.: obrazu i pliku, OCR, skanowanie w sieci (min. do folderu sieciowego)
 • funkcje skanowania, min.:  usuwanie koloru tła, pomijanie pustych stron, skanowanie do pliku PDF z możliwością wyszukiwania
 • sterowniki drukarki: Linux (SANE)- wersja 32 i 64 bitowa (min. możliwość do pobrania)
 • wymagane wyposażenie: kabel zasilający, kabel USB, materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania wydruku „startowego” (materiałami eksploatacyjnymi są w zależności od konstrukcji urządzenia- cartrige lub bęben i toner)

 

 1. Miejsce dostawy/usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – Centrum Wspierania Rodzin,                           ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia do 9 listopada 2018 roku.

 1. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę kryterium cenowe

cena= 100%

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

 • Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zaproszenia winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 • Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
 • Kopertę należy opisać hasłem:

 

„Zamówienie publiczne –  zakup i dostawa niszczarki do niszczenia dokumentów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Świeciu przy ul. Sądowej 9 w ramach projektu  pt. Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych- nie otwierać do 31 października 2018 roku do godz. 12:00.”

 • Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia Wykonawcy nie mogą być złożone w innym języku niż język polski.
 • Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 • W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił inne osoby do reprezentowania go            w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 • Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 • Poprawki w ofercie prosimy nanosić przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby podpisującej/osób podpisujących ofertę.
 • Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 • Zmiana oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 • Zmiany złożonej oferty należy dokonać w formie pisemnej, przed upływem terminu składania ofert, w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić hasło: „ZMIANA OFERTY” wraz z oznaczeniem postępowania, którego zmiana dotyczy według danych jak w ust. 5.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.
  • Termin składania ofert – do 31.10.2018 r. do godz. 12:00.
  • Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie.
  • Oferta w terminie, o którym mowa w ust. 1, z dokładnością do wskazanej godziny i minuty musi być złożona w siedzibie Zamawiającego.
  • Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.10.2018 r. o godz. 13:00

 

 1. Wymagania wobec wykonawców składających ofertę.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
  1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 roku poz.1205);
  2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

– CIS i KIS;

– ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 1. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.);
 2. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

– organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

– spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 roku poz.1285);

– spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

 • Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy
  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 • Zamawiający wymaga, aby oferent – PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług lub dostaw  odpowiadających swoim rodzajem usługom lub dostawom określonych treścią z opisu przedmiotu zamówienia /Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

 

 • Dokumenty jakie Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

– oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 2

– odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

– wykaz posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie świadczenia usługi stanowiący załącznik nr 3.

 

 • Zamawiający upoważnił następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami:              Katarzyna Pilińska tel. 52 56 83 209.
 • Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 1 może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.
 • Wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, bądź elektronicznie (e-mail: sekretariat[at]pcpr[dot]csw[dot]pl, fax. 52 56 83 201).

 

 1. Pozostałe informacje.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę mailowo lub telefonicznie.
 • Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań Zamawiającego określonych w zaproszeniu do złożenia ofert
 • Uzupełnienie dokumentów.
 1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów albo złożone dokumenty będą zawierały błędy, do ich złożenia w ustalonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy nie będzie podlegała ocenie lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Za dokumenty uznaje się dokumenty wymienione w pkt. 8 ust. 4 oraz pełnomocnictwo.
 2. Zamawiający może także, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian