Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Nr PCPR.210.9.2018.KP

logo RWC 2 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NR PCPR.210.9.2018.KP z dnia 25 października 2018 roku

1. Informacje o Zamawiającym (nazwa i adres).

Nazwa Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres: ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie
fax. 052 56 83 201
Adres strony internetowej: http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/
2. Przedmiot Zamówienia i jego opis.
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów edukacyjnych/dydaktycznych (gry edukacyjnej) na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Świeciu przy ul. Sądowej 18 w ramach projektu pt. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, tj.: panelu ściennego w postaci sensorycznej tablicy manipulacyjnej o wymiarach min. 180x60x5 cm, składającej się min. z czterech odrębnych elementów- plansz zawierających min. pętle manipulacyjną (motoryczną), labirynt oraz kół zębatych, posiadającego deklarację zgodności CE, wykonanego z materiału np. płyty mdf, drewna, metalu, plastiku (z wyłączeniem tkanin).

3. Miejsce dostawy/usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – Centrum Wspierania Rodzin, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

4. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia do 9 listopada 2018 roku.

5. Kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę kryterium cenowe
cena= 100%

6. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zaproszenia winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4) Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
5) Kopertę należy opisać hasłem:

„Zamówienie publiczne – zakup i dostawa materiałów dydaktycznych/edukacyjnych (gry edukacyjnej) na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Świeciu przy ul. Sądowej 9 w ramach projektu pt. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych- nie otwierać do 31 października 2018 roku do godz. 12:00.”
6) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia Wykonawcy nie mogą być złożone w innym języku niż język polski.
7) Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8) W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił inne osoby do reprezentowania go w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa.
9) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10) Poprawki w ofercie prosimy nanosić przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby podpisującej/osób podpisujących ofertę.
11) Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14) Zmiana oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
15) Zmiany złożonej oferty należy dokonać w formie pisemnej, przed upływem terminu składania ofert, w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić hasło: „ZMIANA OFERTY” wraz z oznaczeniem postępowania, którego zmiana dotyczy według danych jak w ust. 5.

7. Termin i miejsce składania ofert.
1) Termin składania ofert – do 31.10.2018 r. do godz. 12:00.
2) Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie.
3) Oferta w terminie, o którym mowa w ust. 1, z dokładnością do wskazanej godziny i minuty musi być złożona w siedzibie Zamawiającego.
4) Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.10.2018 r. o godz. 13:00

8. Wymagania wobec wykonawców składających ofertę.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 roku poz.1205);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
– CIS i KIS;
– ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
– organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
– spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 roku poz.1285);
– spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
2) Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający wymaga, aby oferent – PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług lub dostaw odpowiadających swoim rodzajem usługom lub dostawom określonych treścią z opisu przedmiotu zamówienia /Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
4) Dokumenty jakie Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
– oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 2
– odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
– wykaz posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie świadczenia usługi stanowiący załącznik nr 3.
5) wizualizacja oferowanego panelu ściennego (sensorycznej tablicy manipulacyjnej).

9. Kontakt.
1) Zamawiający upoważnił następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami: p. Katarzyna Pilińska tel. 52 56 83 209.
2) Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 1 może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.
3) Wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, bądź elektronicznie (e-mail: sekretariat[at]pcpr[dot]csw[dot]pl, fax. 52 56 83 201).

10. Pozostałe informacje.
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę mailowo lub telefonicznie.
2) Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań Zamawiającego określonych w zaproszeniu do złożenia ofert
3) Uzupełnienie dokumentów.
a) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów albo złożone dokumenty będą zawierały błędy, do ich złożenia w ustalonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy nie będzie podlegała ocenie lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Za dokumenty uznaje się dokumenty wymienione w pkt. 8 ust. 4 oraz pełnomocnictwo.
b) Zamawiający może także, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian