Informacja o projekcie „Rodzina w Centrum 2″

https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/242/2018/07/Obraz1-e1533037567783.png

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje o realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

 Projekt jest realizowany przez 23 partnerów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest partnerem wiodącym projektu.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Planowane efekty projektu:

 • kontynuacja działań Centrów Wspierania Rodzin w  powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 10 726 347,11 zł

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” zakłada się do realizacji 2 zadania:

zadanie 1- wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej poprzez:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne i/lub pedagogiczne
 • terapię rodzinną (grupową i/lub indywidualną)
 • warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie oraz zajęcia animacyjne dla dzieci podczas tych warsztatów
 • warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinach naturalnych
 • wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami
  i dziećmi
 • superwizję rodzin zastępczych
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • zwrot kosztów dojazdu do Centrum dla rodzin naturalnych i zastępczych
 • dojazd specjalisty do miejsca świadczenia usług.

 zadanie 2– przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej; w ramach tego zadania zaplanowano cykl spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej (spotkania te będą miały na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Świeckiego, będą prowadzone przez ekspertów i przyjmą charakter edukacyjny oraz zostaną przeprowadzone w formie panelu, wymiany doświadczeń, seminarium, wymiany dobrych praktyk z udziałem rodzin zastępczych).

Do kogo kierowany jest projekt? Kto może uzyskać wsparcie?:

⇨ osoby przebywające w pieczy zastępczej,
⇨ osoby opuszczające pieczę zastępczą,
⇨ osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
⇨ osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
⇨ osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
⇨ inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Gdzie mogą szukać pomocy mieszkańcy powiatu świeckiego?
Centrum Wspierania Rodzin w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
(budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu)
tel. 52 30 70 160

Czas trwania projektu: od 01.07.2018r. do 30.09.2020r.

W celu zgłoszenia do projektu osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj: formularz zgłoszeniowy).

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać

pod nr tel. 52 568 32 04.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>