KONKURSY na zadania publiczne

ZARZĄD POWIATU ŚWIECKIEGO na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej obejmującego prowadzenie domu pomocy społecznej na 40 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze pomocy społecznej:

Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej w sferze objętej konkursem.

II. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jego realizację

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.
Powiat będzie pokrywał część kosztów funkcjonowania domu na poziomie dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wysokość miesięcznej dotacji ustala się zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Wysokość dotacji w Powiecie Świeckim w 2018 roku przekazana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na 1 mieszkańca przyjętego przed 1 stycznia 2004 roku lub ze skierowaniem wydanym przed tym dniem wynosiła w: lipcu – 2 671,49 zł, sierpniu – 2 648,43 zł. i wrześniu – 2 666,87 zł. na jedną osobę miesięcznie.
Wysokość dotacji może ulec zmianie wraz ze wzrostem średniej miesięcznej dotacji dla województwa lub zwiększeniem / zmniejszeniem dotacji zgodnie z art. 155 ustawy o pomocy społecznej.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300). Powinna ona zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.csw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie,
3) oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania,
4) zezwolenie stałe Wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej,
5) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2017 rok,
6) protokoły z kontroli realizacji zadania wykonywanego przez oferenta w sferze objętej konkursem począwszy od 2014 roku,
7) tytuł prawny do nieruchomości,
8) kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie,
9) dokument potwierdzający pracę wolontariuszy lub pracę społeczną członków ,
10) regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie.
Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.
5. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300).
6. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu tel. 52 56 83 200, 52 56 83 208.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 4 października 2018 r. do godziny 15.30, w zamkniętej kopercie, zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300) w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu piętro I, pokój nr 1 ul. Wojska Polskiego 195 A, z dopiskiem „Konkurs z zakresu pomocy społecznej”.
2. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.
3. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.
2. Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.
3. Zarząd Powiatu Świeckiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej bip.csw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info.
5. Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz następujących kryteriów:
1) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne.
4) Uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
5) Uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. Informacja o realizacji zadania w 2017 roku

Dotacja pochodząca z budżetu państwa przekazywana przez Powiat Świecki na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu wynosiła 201.223 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>