Realizacja projektu „Rodzina w Centrum”

p.swiecie-logotypy1Działania Powiatu Świeckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu na rzecz: osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostały docenione. Powiat Świecki i PCPR w Świeciu w dniu 4 czerwca 2018 roku podczas Gali Rodzicielstwa Zastępczego, która towarzyszyła konferencji „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze” zorganizowanej w ramach Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego otrzymał podziękowanie od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego za wspólną realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

20180605_093737

ROK 2018 (do 30.06.2018r.)

Na rok 2018 w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”  zaplanowano do realizacji:
1) 80 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychologicznego
2) 80 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego pedagogicznego
3) 50 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego prawnego
4) 24 godzin superwizji rodzin zastępczych
5) 18 godzin mediacji rodzinnych
6) 48 spotkań w ramach terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej
7) 2 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie
8) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach
Tematyka warsztatów:
– „Dobra rozmowa” – jak nie rozmawiać, jak rozmawiać, komunikacja z dzieckiem w przypadku problemów i konfliktów (w tym: pojęcie dyscypliny i kary, efektywna dyscyplina, techniki dyscyplinowania, rodzaje kar, pojęcie nagrody, efektywne nagradzanie).
– „Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji opartych na więzi i szacunku między dziećmi i rodzicami” (rywalizacja i zazdrość między dziećmi; kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności; problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu; wpływ ról na relacje między dziećmi; budowanie więzi i szacunku poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego poprzez alternatywne formy dla komputera i telewizji (w tym: wspólne gry i zabawy, wspólne wypełnianie obowiązków, wspólne hobby itp.).
9) 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
Tematyka warsztatów:
–  „Rozwój kompetencji społecznych” w zakresie: planowania przyszłości (wykształcenie, mieszkanie, środki na utrzymanie, zakładanie rodziny); prowadzenie gospodarstwa domowego; planowanie wydatków i gospodarowanie budżetem domowym; pełnienie ról społecznych (rola matki, ojca, męża, żony).
–  „Kluczowe umiejętności interpersonalne” (jako umiejętności społeczne wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi).
10) 1 wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Realizacja 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, zaplanowana zostanie na okres od 01.05.2018r. do 05.05.2018r.
11) 2 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
12) 5 bonów edukacyjnych dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Informacje dotyczące terminów realizacji poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod nr tel. 52 30 70 160 lub 52 568 32 04

 

ROK 2017

W roku 2017 w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” zakupiono dodatkowe wyposażenie do Centrum Wspierania Rodzin w postaci laptopa. Ponadto zakupiono materiały dydaktyczne m.in. w postaci: podręcznik, polskie normalizacje, klucze i kwestionariusze EPQ-R EPO-R oraz książkę „Metody diagnozy w psychologii klinicznej dzieci”. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego był oddelegowany do pracy w projekcie na stanowisku specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Przeprowadzane były działania informacyjne o projekcie, sporządzano formularze rekrutacyjne wśród potencjalnych uczestników projektu, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe o chęci uczestnictwa w projekcie. W ramach promocji: umieszczono na stronie bip PCPR, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w biurze projektu oraz siedzibie PCPR informację o projekcie. Rozesłano informacje o projekcie i prowadzonej rekrutacji do ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, szkół, poradni pedagogiczno-psychologicznej, informowano o projekcie podczas spotkań informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz podczas wizytacji w środowiskach zamieszkania potencjalnych uczestników projektu.

W roku 2017 w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zrealizowano:
1) 125 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychologicznego – skorzystało 71 osób (44K,27M);
2) 120 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego pedagogicznego – skorzystało 78 osób (40K,38M);
3) 100 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego prawnego – skorzystało 37 osób (28K,9M);
4) 36 godzin superwizji rodzin zastępczych – skorzystało 12 osób (6K,6M);
5) 36 godzin mediacji rodzinnych – skorzystało 12 osób (9K,3M);
6) 6 spotkań terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej – skorzystały 2 osoby (1K,1M);
7) 3 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie – skorzystało 29 osób (22K,7M)
8) z zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach – skorzystało 23 dzieci (9K,14M)
Tematyka warsztatów:
– „Dobra rozmowa” – jak nie rozmawiać, jak rozmawiać, komunikacja z dzieckiem w przypadku problemów i konfliktów (w tym: pojęcie dyscypliny i kary, efektywna dyscyplina, techniki dyscyplinowania, rodzaje kar, pojęcie nagrody, efektywne nagradzanie).
– „Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji opartych na więzi i szacunku między dziećmi i rodzicami” (rywalizacja i zazdrość między dziećmi; kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności; problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu; wpływ ról na relacje między dziećmi; budowanie więzi i szacunku poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego poprzez alternatywne formy dla komputera i telewizji (w tym: wspólne gry i zabawy, wspólne wypełnianie obowiązków, wspólne hobby itp.).
– „Współczesne uzależnienia” (narkotyki i substancje psychoaktywne, jak rozpoznać, że dziecko jest pod wpływem narkotyków, kto i kiedy może wykonać badanie na obecność narkotyków; dopalacze, nikotyna, alkohol; rozpoznawanie uzależnień; zapobieganie uzależnieniom; uzależnienia behawioralne (Internet, gry komputerowe, telefon, hazard, cyberseks); realne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci; jak wyznaczać dziecku ramy czasowe korzystania z internetu i jak efektywnie egzekwować ich przestrzegania; jak rozmawiać z dzieckiem o odpowiedzialności w Internecie; jak chronić dziecko przed pornografią w Internecie; metody monitorowana i kontrolowania korzystania z sieci; rozsądne korzystanie z telefonu (dostęp do Internetu w telefonie); cyberprzemoc; gdzie szukać wsparcia
9) 4 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą  – skorzystało 21 osób (15K,6M)
Tematyka warsztatów:
–  „Rozwój kompetencji społecznych” w zakresie: planowania przyszłości (wykształcenie, mieszkanie, środki na utrzymanie, zakładanie rodziny); prowadzenie gospodarstwa domowego; planowanie wydatków i gospodarowanie budżetem domowym; pełnienie ról społecznych (rola matki, ojca, męża, żony).
–  „Kluczowe umiejętności interpersonalne” (jako umiejętności społeczne wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi).
10) 1 wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.
5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” odbył się w okresie od 8 sierpnia 2017 roku do 12 sierpnia 2017 roku w Hotelu Zdrojewo w miejscowości Zdrojewo. Wykonawcą wyjazdu była Fundacja Gospodarcza pro Europa z siedzibą w Toruniu. W wyjeździe brało udział 40 osób (19K,21M).
Podczas wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi zrealizowano 30 godzin zajęć merytorycznych/edukacyjnych, w tym: 18 godzin konsultacji ze specjalistą (tj. po 9 godzin z pedagogiem oraz psychologiem), 12 godzin warsztatów (tj. 2 warsztaty każdy po 6 godzin) w zakresie treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz trening umiejętności społecznych. Tematyka warsztatów: relacje między członkami rodziny, komunikacja między członkami rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, zadania opiekuńczo-wychowawcze i model życia współczesnej rodziny, problemy i zagrożenia współczesnej rodziny, kompetencje wychowawcze. Podczas wyjazdu odbyły się zajęcia kompensacyjne pod okiem animatorów dla dzieci nieuczestniczących w w/w warsztatach lub konsultacjach. Zorganizowane zostały również zajęcia dla całych rodzin pod kierunkiem animatorów (m.in. wieczór Hawajki, ognisko z akompaniamentem muzycznym, zabawy sportowe). Odbyła się jedna całodniowa autokarowa wycieczka edukacyjno-turystyczno-krajoznawcza  do Centrum Edukacji i Promocji w Szymbarku oraz do Kartuz, gdzie zwiedzano z przewodnikiem: dom do góry nogami, dom Sybiraka, bunkier, najdłuższą deskę świata, największy fortepian, kaszubski świat bajek, muzeum kaszubskie. Ponadto uczestnicy jednodniowej wycieczki mieli możliwość samodzielnego wypieku chleba. Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego zwiedzili także Starówkę w Nowem i zamek bez wieży, korzystali z infrastruktury Hotelu Zdrojewo, a w ramach czasu wolnego uczestnicy wyjeżdżali nad „Jezioro Czarownic” w Nowem oraz odwiedzili „Toskanię Kociewską” w Bochlinie.
11) 4 spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej – skorzystały 102 osoby (77K,25M)
Spotkania odbyły się w miejscowościach powiatu świeckiego: Taszewo (20.05.2017r.), Jania Góra (10.06.2017r.), Mały Komorsk (09.09.2017r.), Świecie (16.09.2017r.).
Spotkania były prowadzone przez ekspertów i miały charakter edukacyjny. Zostały przeprowadzone w formie panelu, wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk z udziałem rodzin zastępczych, seminarium edukacyjnego.
Tematyka seminariów:
– Definicje rodziny
– Jak zmieniała się rodzina i jej funkcjonowanie przez ostatnie lata
– Jak obecnie funkcjonuje rodzina
– Nasze dzieciństwo i jego wpływ na przyszłość
– Relacje w rodzinie – jak wpływają na nasze funkcjonowanie, zagrożenia i problemy współczesnej  młodzieży  i rodziny (Internet, narkotyki alkohol, sytuacja ekonomiczna rodzin, wyjazdy za granicę)
– Kiedy ustanawia się rodzinę zastępczą?
– Jakie umiejętności powinien posiadać rodzic zastępczy?
– Jakie prawa ma dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?
– Zadania rodzin zastępczych
– Na czyją pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze?
– Z jakimi problemami mogą się spotkać rodzice zastępczy?

W roku 2017 wsparciem w ramach projektu „Rodzina w Centrum” objęto łącznie 260 uczestników projektu (163K, 97M), którzy często korzystali.

 

ROK 2016 (od 01.07.2016r.)

W roku 2016 w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” zostały wykonane prace remontowo-wykończeniowe związane z utworzeniem Centrum Wspierania Rodzin. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego został oddelegowany do pracy w projekcie na stanowisku specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodziną i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili działania informacyjne o projekcie wśród rodzin zastępczych, sporządzili formularze rekrutacyjne wśród potencjalnych uczestników projektu, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe o chęci uczestnictwa w projekcie. W ramach promocji: umieszczono na stronie bip PCPR, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w biurze projektu oraz siedzibie PCPR informację o projekcie. Na stronie bip PCPR umieszczono informację o rekrutacji do projektu i umieszczono formularz rekrutacyjny; rozesłano informacje o projekcie i prowadzonej rekrutacji do ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, szkół, poradni pedagogiczno-psychologicznej, informowano o projekcie podczas spotkań informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz podczas wizytacji w środowiskach zamieszkania potencjalnych uczestników projektu.

Zakupiono wyposażenie do Centrum Wspierania Rodziny: biurko i stół okrągły, 4 krzesła konferencyjne, krzesło do biurka, stolik dla dzieci, 3 krzesełka dla dzieci oraz dywan.  Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wraz z koordynatorem projektu zdiagnozowali uczestników projektu zgłoszonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu świeckiego. Koordynator projektu sporządził stosowną dokumentację rekrutacyjną w miejscu zamieszkania potencjalnych uczestników projektu przy udziale asystentów rodzin.

W miesiącu listopadzie 2016 roku zakupiono materiały dydaktyczne w postaci: testów CUIDA (podręcznik z polską normalizacją, klucze, arkusze: instrukcja, odpowiedzi i wyniki) oraz 2 książek. W miesiącu listopadzie i grudniu odbyło się specjalistyczne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 25 godzin (16 godzin w listopadzie i 9 godzin w grudniu), wsparciem objęto 16 uczestników projektu (12K, 4M).

W miesiącu grudniu 2016 roku ze środków własnych wydrukowano plakaty promujące projektu „Rodzina w Centrum” w formacie A2, A3 i A4 (po 100szt. z każdego z formatów).

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>