Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

moduł II

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

– na semestr letni 2023/2024: od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku,
– na semestr zimowy 2024/2025: od 1 września 2024 roku do 10 października 2024 roku

 

 ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY:
Judyta Wiza, Joanna Kowalska, Angelika Freter tel. 52 56 83 204

 

WNIOSKI W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE POPRZEZ SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA: https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury portalu informacyjnego SOW: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/
Filmy instruktażowe dot. Moduł Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

1. Pobranie z PCPR odpowiedniego druku wniosku o dofinansowanie wraz z drukami wymaganych załączników.

2. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

3. Uzyskanie  odpowiednich zaświadczeń.

4. Złożenie wniosku w Centrum w ogłoszonym terminie naboru wniosków wraz z odpowiednimi załącznikami wymienionymi na ostatniej stronie wniosku o dofinansowanie.

5. W uzasadnionych przypadkach, w celu rozpoznania sprawy PCPR może żądać dodatkowych dokumentów (zaświadczeń).

6.  Rozpatrzenie wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca informowany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz decyzja o wysokości dofinansowania następuje po przekazaniu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych przeznaczonych na realizację danego modułu, obszaru i zadania pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w ramach danego roku budżetowego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.  Złożenie wniosku w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w terminie ogłoszonym przez Realizatora

2. Wniosek, w sekretariacie Centrum zostaje wpisany do dziennika korespondencji.

3. Rejestracja wniosku w dziale ds. rehabilitacji społecznej pod kolejnym numerem właściwego spisu spraw.

4.  W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Usunięcie uchybień (uzupełnienie brakującej dokumentacji) powinno zostać dokonane w terminie 30 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5.  W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Centrum informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.

6.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o terminie podpisania umowy cywilno-prawnej, nie stawienie się w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z dofinansowania.

7.  Umowa cywilno-prawna szczegółowo określa warunki rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Platforma SOW dopuszcza załączniki jedynie w formacie PDF lub JPG. Zamieszczone niżej dokumenty w formie edytowalnej należy zeskanować lub zapisać w dopuszczalnym formacie plików i w takiej wersji załączyć do wniosku o dofinansowanie.
W siedzibie PCPR w Świeciu, zostało utworzone stanowisko wyposażone w tablet i skaner, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym składanie wniosków w systemie SOW- dostępne w godzinach pracy urzędu.

 

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.100 zł; gdy wnioskodawca pobiera naukę w szkole policealnej lub kolegium

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia- do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców (studia na uczelni wyższej)

3) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;

4) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

  1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

  2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku form kształcenia trwających jeden rok;

  3. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

  4. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia o którym mowa powyżej może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 770 zł łącznie w przypadku, gdy:

a)    wnioskodawca posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

- znacznym – 600 zł lub
- umiarkowanym – 500 zł,

b)    wnioskodawca zamieszkuje na terenie obszaru wiejskiego – 170 zł,

2) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.
4) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
5) 220 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
6) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2023 lub w 2024 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
7) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8) 880 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany
na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe),
9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objęte uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 


POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

 

PDFwysokość dodatku na 2024.pdf (93,11KB)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd.pdf (61,87KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego