Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE OGÓLNE POW

Procedura skierowania i umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Kontakt
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik działu – Anna Fenske- tel. 52 56 83 208
Pracownik do kontaktu – Natalia Łukaszewicz – pracownik socjalny- tel. 52 56 83 205
 
Skierowanie i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 
Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce. Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.
 
Dziecko cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) po zasięgnięciu opinii  dyrektora tej placówki. O skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo  interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego powiat  właściwy do ponoszenia  wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a przypadku dziecka cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy  ze względu na miejsce pobytu dziecka , informuje niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Przy kierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności: orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce; odpis aktu urodzenia dziecka ,a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica; dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka w tym kartę szczepień; dokumenty szkolne, świadectwa szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne; informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
 
Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do placówki opiekuńczo-wychowawczej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności:
dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane; dokumenty podróży dziecka; informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie; informacja o rodzicach dziecka; dokumenty o stanie zdrowia dziecka.
W przypadku powrotu dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej do rodziny dyrektor tej placówki zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upoważnione przez sąd w celu osobistego odebrania przez nich dziecka, oraz asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka.
 
Powrót dziecka do rodziny
Powrót dziecka do rodziny następuje w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce lub okresowo na podstawie wniosku stałego zespołu pracowników placówki o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego