Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

TURNUSY REHABILITACYJNE

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
 

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY: Judyta Wiza tel. 52 56 83 204

 

1. Pobranie z PCPR odpowiedniego druku wniosku o dofinansowanie.

2. Udanie się do lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty w celu wypełnienia wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wniosek ważny 3 miesiące od daty wystawienia).

3. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

4. Złożenie wniosku w Centrum lub przez System Obsługi Wsparcia – nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON. Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu. Wraz z odpowiednimi załącznikami:
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.)
– wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

5. O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna której przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

6. W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

7. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:
– została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
– w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
– weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
– wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
– będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
– złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
– zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

8. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.

9.Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:
– wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
opiekun:
– nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
– nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
– ukończył 18 lat lub
– ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

10. Rozpatrzenie wniosku. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według kolejności wpływu kompletnych wniosków. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Świeckiego uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok budżetowy, aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (w danym roku).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Złożenie wniosku w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.  Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można złożyć w każdym czasie.

2. Wniosek, w sekretariacie Centrum zostaje wpisany do dziennika korespondencji.

3. Rejestracja wniosku w dziale ds. rehabilitacji społecznej pod kolejnym numerem właściwego spisu spraw.

4. W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Usunięcie uchybień (uzupełnienie brakującej dokumentacji) powinno zostać dokonane w terminie 30 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5. W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Centrum informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.

6. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się m.in. pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy a także uwzględnia się fakt korzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

7. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
– wnioskodawca w terminie 30 dni od otrzymania z PCPR informacji o dofinansowaniu, jednak nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego przekazuje Centrum informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (informacja powinna zawierać dokładny adres organizatora turnusu i ośrodka, w którym odbędzie się turnus).
– po dostarczeniu prze wnioskodawcę informacji o wyborze turnusu Centrum wysyła pisemną informację do organizatora turnusu, który jest zobowiązany w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu przesłać oświadczenie organizatora (oświadczenie to jest potwierdzeniem, iż Wnioskodawca dokonał rezerwacji)
– po otrzymaniu oświadczenia od organizatora turnusu, Centrum nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, przekazuje kwotę dofinansowania przyznaną Wnioskodawcy na konto organizatora turnusu a wnioskodawca pokrywa różnicę między dofinansowaniem otrzymanym z PFRON a całkowitym kosztem turnusu.

9. Wysokość dofinansowania wynosi:
– 30% przeciętnego wynagrodzenia* dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
– 27% przeciętnego wynagrodzenia* dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym;
– 25% przeciętnego wynagrodzenia* dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności lub równoważnym;
– 20% przeciętnego wynagrodzenia* dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

* Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022, poz. 504 ze zm.).

 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFwniosek o dofinansowanie.pdf (528,35KB)

PDFwniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.pdf (73,57KB)

 

POZOSTAŁE DRUKI:

PDFdruk informacji o wyborze turnusu.pdf (505,45KB)

PDFdruk informacji o stanie zdrowia.pdf (23,30KB)

PDFdruk oświadczenia dot. opiekuna.pdf (44,65KB)
 

W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU ELEKTRONICZNIE POPRZEZ SOW DLA PEŁNOLETNIEGO PODOPIECZNEGO:
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego