Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Starosta Świecki w drodze zarządzenia Nr 72/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu na organizatora pieczy zastępczej.
 
Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wykonuje :

– Kierownik działu – Anna Fenske tel. 52 56 83 208
– Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności –  Pracownik Socjalny – Emilia Rapicka tel. 52 56 83 206

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej i pracownicy wykonujący zadania koordynatora:

- Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Aleksandra Bock  tel. 52 5683 205
- Pracownik socjalny – Natalia Łukaszewicz tel. 52 56 83 206

- Pracownik socjalny - Ada Mazurek tel. 52 56 83 205

- Pracownik socjalny – Marzena Lonser tel. 52 56 83 210
- Specjalista pracy z rodziną – Katarzyna Spichalska tel. 52 56 83 210
- Psycholog – tel. 52 56 83 207

 
 Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2)   kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
3a) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
4)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
5)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6)   zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7)   organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
8)   współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9)   prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
14a) zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
15)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 
 
Formy rodzinnej pieczy zastępczej 
 
 Formami rodzinnej pieczy zastępczej są
1. Rodzina zastępcza:
a. spokrewniona
b. niezawodowa
c. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowi rodzinnego i zawodowa  specjalistyczna
2. Rodzinny dom dziecka.
 
 
Procedura i dokumenty 
 
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w  związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone w/w jeżeli spełniają następujące warunki:
dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, stałe źródło dochodów, przynajmniej jednej osoby tworzącej tę rodzinę, w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek są wspierane przez rodziny pomocowe.
 
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Zanim nastąpi wydanie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej, opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia odpowiedniej, wymaganej dokumentacji:
1.  prawomocnego postanowienia sądu,
2. wniosku o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w  rodzinie zastępczej
3. wniosku o przekazywanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na konto bankowe w rodzinie zastępczej
4.  informacji dotyczącej dochodu dziecka ( jeżeli dziecko taki dochód  posiada) – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty, otrzymywane alimenty oraz uposażenie rodzinne,
5. orzeczenie o niepełnosprawności ( jeżeli dziecko posiada)
6. odpis aktu urodzenia,
7. potwierdzenie zameldowania,
8.kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 
Pomoc pieniężna 
(od 1 czerwca 2023r.)
 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
889 zł- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
1361 zł- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 274 zł, miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 
Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich.
 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się : w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać świadczenie  na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – jednorazowo, kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują również świadczenia (zgodnie z  Uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego).
 
Wynagrodzenia rodzin zastępczych 
 
1.Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 4100 zł miesięcznie.
 
2.Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 5084 zł miesięcznie oraz dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia jeżeli w rodzinie tej przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko umieszczone w rodzinie na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 
Rodziny pomocowe 
 
 Rodziną zastępczą pomocową może być :
1. Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka
2. Małżonkowie  lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej
Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.
Podstawą umieszczenia w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego