Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY: Joanna Kowalska tel. 52 56 83 204

 

1. Uzyskanie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od lekarza specjalisty uprawnionego do wystawienia właściwego zlecenia (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wykazane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023r., poz. 823).

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie uległ system obsługi zleceń na zaopatrzenie w refundowane przez NFZ wyroby medyczne. Aktualnie zlecenie na wyroby medyczne powinno być wystawione i od razu zweryfikowane (potwierdzone) przez osobę uprawnioną (np. lekarza, pielęgniarkę) w systemie informatycznym.  Nie ma potrzeby udawania się przez pacjenta do siedziby/oddziału NFZ celem potwierdzenia zlecenia do refundacji.  Bezpośrednio po otrzymaniu zlecenia pacjent udaje się o do realizatora (sprzedawcy) - np. sklepu medycznego, apteki, które posiadają umowę z NFZ.

Po realizacji zlecenia wystawione po 01.01.2020r. pozostają u świadczeniodawcy (realizatora- sprzedawcy), gdzie są przechowywane przez okres 5 lat.

2. Pobranie od świadczeniodawcy:

w przypadku dokonania zakupu:  faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, tj. osoba niepełnosprawna powinna otrzymać od świadczeniodawcy (sprzedawcy) realizującego zlecenie lekarskie (np. sklepu medycznego, apteki) fakturę potwierdzającą zakup wraz z wydrukiem elektronicznego zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało ono zrealizowane (strony od 1- 5 zlecenia),
albo
w przypadku, gdy zakup jeszcze nie nastąpił: kopii zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, tj. osoba niepełnosprawna powinna otrzymać od świadczeniodawcy (sprzedawcy) realizującego zlecenie lekarskie (np. sklepu medycznego, apteki) elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało ono przyjęte do realizacji oraz ofertę handlową, czyli np. fakturę proforma wraz z terminem realizacji zlecenia oraz strony od 1-3 zlecenia.

3. Pobranie z PCPR odpowiedniego druku wniosku o dofinansowanie.

4. Wypełnienie stosownie wniosku o dofinansowanie.

5. Złożenie wniosku w Centrum lub przez System Obsługi Wsparcia – nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON. Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

wraz z odpowiednimi załącznikami:
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.)
wraz z:
– fakturą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
albo
– kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

6. O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba niepełnosprawna której przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

7. W przypadku, gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

8. Rozpatrzenie wniosku. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według kolejności wpływu kompletnych wniosków. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Świeckiego uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok budżetowy, aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (w danym roku).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Złożenie wniosku w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.  Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć w każdym czasie.

2. Wniosek, w sekretariacie Centrum zostaje wpisany do dziennika korespondencji.

3. Rejestracja wniosku w dziale ds. rehabilitacji społecznej pod kolejnym numerem właściwego spisu spraw.

4. W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Usunięcie uchybień (uzupełnienie brakującej dokumentacji) powinno zostać dokonane w terminie 30 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5. W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Centrum informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, gdy:
– przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy został zakupiony za gotówkę, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznanej kwocie dofinansowania i otrzymuje dofinansowanie przekazem pocztowym lub na konto bankowe wskazane we wniosku o dofinansowanie;
– do wniosku o dofinansowanie dołączono fakturę oryginał wraz z kopią zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę, która w części udziału własnego została zapłacona gotówką, a o pozostałą część  wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków PFRON, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznanej kwocie dofinansowania, które zostaje przekazane przelewem na konto świadczeniodawcy;
– do wniosku o dofinansowanie została dołączona kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, PCPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania zawierające nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę: faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uwzględniające termin wskazany w ofercie wraz z zobowiązaniem PCPR do przekazania dofinansowania w ciągu 10 dni od dnia otrzymania w/w dokumentów. W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym terminie w/w dokumentów do ostatecznego rozliczenia wniosku, wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o uznaniu tego faktu jako rezygnacji z dofinansowania.

* Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022, poz. 504 ze zm.).

 
ZAŁĄCZNIKI:
 
W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU ELEKTRONICZNIE POPRZEZ SOW DLA PEŁNOLETNIEGO PODOPIECZNEGO:

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego