Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, iż powiat świecki przystąpił do realizacji programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

W ramach programów wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Aby móc złożyć wniosek należy posiadać Profil Zaufany.

 

 

„MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

 

 1. Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.
 2. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia).
 3. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
 4. Realizator programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
 5. Wnioski o ogłoszonym naborze można składać do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 6. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy lokalu mieszkalnego lub, domu jednorodzinnego. Ma charakter degresywny i wynosi:

1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej.
 1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

 1. Do wniosku o dofinansowanie muszą być dołączone co najmniej następujące załączniki:

a) skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

b) skan dokumentu potwierdzającego status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

c) skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierającego informację o dysfunkcji narządu słuchu osoby, której dotyczy wniosek.

 1. W ciągu 90 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności.
 2. Po przedstawieniu umowy najmu zawierana jest umowa na dofinansowanie najmu przedmiotu dofinansowania. Na podstawie umowy środki przekazywane są na rachunek bankowy beneficjenta do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku w Programie, jeżeli będzie spełniała wszystkie warunki danego programu, a realizator będzie dysponował wolnymi środkami na ten cel.
 4. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”.
 5. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, który jest finansowany przez PFRON.

 

Wszystkie informacje dotyczące programu dostępne są tutaj

 

Mieszkanie dla absolwenta - plakat A4 (Rozmiar: 652 kB, PDF)

Mieszkanie dla absolwenta - ulotka DL (Rozmiar: 626 kB, PDF)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego