Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

indeks3.jpeg

 

Powiat Świecki informuje, iż przystąpił do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024", realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Adresatami Programu realizowanego na terenie powiatu świeckiego są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne będący mieszkańcami terenu powiatu świeckiego.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Na terenie powiatu świeckiego Program będzie realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin w okresie 2024 roku) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (maksymalnie 13 dni w okresie 2024 roku) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez:        

  1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka/ siostra PCK/ opiekun osoby starszej/ opiekun medyczny/ pedagog/ psycholog/ terapeuta zajęciowy/ fizjoterapeuta lub
  2. Udokumentowane co najmniej 6 – miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu itp. Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy powinno zostać udokumentowane zaświadczeniem lub kserokopią umowy – o pracę, zlecenia lub o dzieło lub
  3. Wskazane przez uczestnika Programu w karcie zgłoszenia do Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością przyznawane są w wymiarze nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym.

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością może być świadczona w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę.

W trakcie realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w  ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, do usług opieki wytchnieniowej, finansowane ze środków publicznych.

 

Powiat świecki pozyskał 237 303 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

W ramach Programu planuje się objąć usługą opieki wytchnieniowej 20 opiekunów osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy), tj. dla:

- 17 osób w formie usług pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

- 3 osób w formie usług pobytu całodobowego

 

Dokumenty można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, w godzinach od 7.00-14.00.  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 56 83 204/209.

 

Nabór do programu  „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024″ prowadzony będzie

od 12 lutego w trybie ciągłym, aż do momentu wyczerpania

liczby dostępnych godzin usługi w przypadku opieki w ramach pobytu dziennego i liczby dni usług w ramach pobytu całodobowego

 

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie w pierwszej kolejności dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta z usług np. ośrodka wsparcia, placówek pobytu całodobowego, środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących do wyczerpania limitu miejsc.

 

Dokumenty do pobrania:

- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

PDFkata zgłoszenia do Programu AOON 2024.pdf (261,33KB)
PDFoświadczenie o korzystaniu z innych ośrodków wsparcia.pdf (229,36KB)
PDFoświadczenie o wskazaniu osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej.pdf (234,82KB)

UWAGA! Do w/w dokumentów należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby nad którą sprawowana jest opieka.

 

- dla osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej:

PDFkata zgłszenia usługodawcy opieka wytchnieniowa 2024.pdf (233,37KB)
PDFoświadczenie o braku pokrewienstwa usługodawcy z uczestnikiem programu opieka wytchnieniowa 2024.pdf (162,46KB)
PDFOświadczenie w zakresie danych do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.pdf (81,55KB)
 

Do zapoznania się:

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA aopieka wytchnieniowa 2024.pdf (204,97KB)
 

 


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego