Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOSTĘPNE MIESZKANIE

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, iż powiat świecki przystąpił do realizacji programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

W ramach programów wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Aby móc złożyć wniosek należy posiadać Profil Zaufany.

 

 

„DOSTĘPNE MIESZKANIE”

 

  1. Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
  2. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych na platformie SOW (System Obsługi Wsparcia).
  3. Realizator programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
  4. Wnioski o ogłoszonym naborze można składać do dnia 31 grudnia 2024 roku.
  5. W ciągu 180 dni kalendarzowych Beneficjent przedstawia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie umowę sprzedaży mieszkania „niedostępnego”- z barierami oraz umowę zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowę zamiany tych mieszkań.
  6. Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych na zasadach określonych w programie.

 

  1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

 

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 

  1. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku w Programie, jeżeli będzie spełniała wszystkie warunki danego programu, a realizator będzie dysponował wolnymi środkami na ten cel.
  2. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”.
  3. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, który jest finansowany przez PFRON.

 

Wszystkie informacje dotyczące programu dostępne są tutaj

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego