Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
Zasady ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
 
Kontakt
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik działu – Anna Fenske tel. 52 56 83 208
Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności Emilia Rapicka
ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 206
 
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie, W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu, Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona, Opłatę ustala w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, Rada powiatu określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty.
 
 Sposób załatwienia sprawy: 
 
1.  Przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego w miejscu zamieszkania rodziców biologicznych dziecka.
2. Wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego do PCPR lub MOPR  w  przypadku zamieszkania rodziców biologicznych na terenie innego powiatu.
3. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny pracownik socjalny stwierdzi trudną sytuację materialną rodziny, informuje stronę o możliwości  ubiegania się o  odstąpienie od ustalania   opłaty poprzez  złożenie w tej sprawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Wydanie decyzji.
 
Wymagana  dokumentacja: 
1. ocena sytuacji rodzica biologicznego wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację:  rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową
2. wniosek rodzica biologicznego wraz z uzasadnieniem
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego