Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DPS

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18,  tel. (52) 60 70 160
Pracownik do kontaktu – Małgorzata Rosenkiewicz – pracownik socjalny- tel.52 33 70 160

 

Skierowanie i umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:
 dokumentacji zawartej w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2018, poz. 278)            

Miejsce złożenia dokumentów
Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenie wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się , jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację oraz decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przygotowuje organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy
Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół wstępnie rozpatrujący wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej zapoznaje się z otrzymaną dokumentacją .W przypadku stwierdzenia zgodności złożonych dokumentów następuje wydanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .Termin i zasady załatwienia spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

 

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Świeckiego:

· Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Świeciu , adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 128, Tel. 52 3311884

· Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Gołuszycach, adres: 86-120 Pruszcz, Gołuszyce 26, Tel.523320019.

 

Na terenie powiatu świeckiego funkcjonuje ponadto:

· Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy dla Osób w Podeszłym Wieku w Pruszczu, adres: 86-120 Pruszcz , ul. Łowińska 9, Tel. 523320290

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego