Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY: Angelika Freter tel. 52 56 83 204

 

 

1. Pobranie z PCPR odpowiedniego druku wniosku o dofinansowanie.
 
2. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie.
 
3. Złożenie wniosku w Centrum wraz z odpowiednimi załącznikami:
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.)
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim oraz przy pomocy kul lub balkonika (ważne jeden miesiąc od daty wystawienia)
– kopie orzeczeń o niepełnosprawności lub równoważne, osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą
– udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. akt własności, umowa najmu)
– zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych, jeżeli taka zgoda jest wymagana,
– zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy
– kopia dowodu osobistego wnioskodawcy.
 
4. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna:
1) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. , a w szczególności:
a. osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względu na dysfunkcję narządu ruchu lub choroby neurologiczne
b. osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
c. osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym wydanym ze względu na dysfunkcję narządu ruchu lub choroby neurologiczne,
d.  osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym wydanym ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
e.  osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym ze względu na dysfunkcję narządu ruchu lub chorób neurologicznych z koniecznością poruszania się przy pomocy kuli lub balkonika na stałe,
f.  osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
2)  osoba niepełnosprawna o której mowa w pkt.1 lit. a-f, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada pisemną zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale mieszka.
 
5. W uzasadnionych przypadkach, w celu rozpoznania sprawy PCPR może żądać dodatkowych dokumentów (zaświadczeń).
 
6. Rozpatrzenie wniosku.
Wnioski należy składać w roku realizacji zadania. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Świeckiego uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok budżetowy, aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (w danym roku).
 
7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.
 
8. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dofinansowania, zasady rozpatrywania wniosków i udzielania dofinansowania, zasady przekazywania i rozliczania przyznanego dofinansowania, katalog Kosztów podlegających dofinansowaniu i zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu znajduje się w Zarządzeniu Starosty Świeckiego nr 80/22 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i procedur udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.
 
 SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Złożenie wniosku w Centrum lub przez System Obsługi Wsparcia – nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON. Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.
 
2. Wniosek, w sekretariacie Centrum zostaje wpisany do dziennika korespondencji.
 
3. Rejestracja wniosku w dziale ds. rehabilitacji społecznej pod kolejnym numerem właściwego spisu spraw.
 
4. W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Usunięcie uchybień (uzupełnienie brakującej dokumentacji) powinno zostać dokonane w terminie 30 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 
5. W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Centrum informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.
 
6. Kompletny wniosek podlega punktacji wg określonej skali punktowej określone w  załączniku do „Szczegółowych zasad i procedur udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych” przyjętych Zarządzenie Starosty Świeckiego Nr 80/22 z dnia 5 grudnia 2022 roku.
 
7. Wnioskodawca otrzymuje pismo wyznaczające termin dokonania przez pracowników PCPR wstępnej wizji lokalnej, w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego zakresu zadania.
 
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację określającą zakwalifikowany zakresie prac oraz o konieczności dostarczenia kosztorysu określającego zakres rzeczowy i finansowy tych prac.
 
9. Po akceptacji kosztorysu przez Centrum, wnioskodawca otrzymuje decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania, którą musi  zaakceptować oraz określić termin ostatecznego zakończenia prac.
 
10. Po pisemnym zaakceptowaniu kwoty dofinansowania oraz określenia terminu ostatecznego wykonania prac, wnioskodawca otrzymuje pismo o  terminie podpisania umowy cywilno-prawnej ze Starostą Świeckim. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z dofinansowania.
 
11. Umowa cywilno-prawna szczegółowo określa warunki rozliczenia przyznanego dofinansowania.
 
 

UWAGA!!! WYKONANIE PRAC NIE MOŻE NASTĄPIĆ PRZED PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA I PODPISANIEM UMOWY Z CENTRUM!

 
 
 * Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022, poz. 504 ze zm).
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU ELEKTRONICZNIE POPRZEZ SOW DLA PEŁNOLETNIEGO PODOPIECZNEGO:
 
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego