Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE OGÓLNE- PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Galeria logo Powiatu                                                                                                      Galeria logo PFRON

W dniu 7 maja 2018 roku pomiędzy Powiatem Świeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została zawarta umowa nr AS3/000040/02/D w sprawie realizacji programu „Aktywy Samorząd”.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

MODUŁ I: od 1 marca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku,

MODUŁ II: – na semestr letni 2023/2024: od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku,

          – na semestr zimowy 2024/2025: od 1 września 2024 roku do 10 października 2024 roku

 

 

WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE POPRZEZ SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA: https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury portalu informacyjnego SOW: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Filmy instruktażowe dot. Moduł Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

 

W ramach realizacji programu w 2024 roku przewidziane są następujące formy wsparcia:

1) Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A- Likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 70.000,00 zł, w przypadku np. specjalistycznego elektronicznego systemu,  w przypadku siedziska dla osoby niepełnosprawnej 8.000 zł. Udział własny wynosi min. 10%.

Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Udział własny wynosi min. 10%.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Udział własny wynosi min. 10%.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

- dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł.

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4.400 zł.  Udział własny wynosi min. 10%.

 

Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

- dla osoby niewidomej – 26.500 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16.500 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10.000 zł,

Udział własny wynosi min. 10%.

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia. Udział własny nie jest wymagany.

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, Maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł. Udział własny wynosi min. 10%.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. Maksymalna kwota dofinansowania: 6.000 zł. Udział własny wynosi min. 10%.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania: 1.650 zł. Udział własny wynosi min. 10%.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Maksymalna kwota dofinansowania 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty do kwoty wskazanej przez eksperta PFRON jednak nie więcej niż 27.500 zł. Udział własny wynosi min. 10%.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania to 3.850 zł z czego na zakup akumulatora nie więcej niż 1.100 zł. Udział własny nie jest wymagany.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

- w zakresie ręki – kwota do 13.200 zł

- przedramienia – kwota do 28.600 zł

- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – kwota do 33.000 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – kwota do19.800 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – kwota do 27.500 zł

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – kwota do 33.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON;  udział własny wynosi min. 10%.

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3. Udział własny wynosi min. 10%.

 

W zadaniu 1,3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie to 8.250 zł. Udział własny wynosi min. 10%.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:  maksymalnie do 330 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.  Udział własny wynosi min. 10%.

                                                                                                                                     

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II należy składać w sposób elektroniczny za pomocą Systemu Obsługi i wsparcia (SOW)- w przypadku osób, które złożą w ten sposób wniosek po raz pierwszy będą dodatkowo premiowane (będzie to skutkować  podwyższeniem kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia maksymalnie do 880 zł).

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.100 zł; gdy wnioskodawca pobiera naukę w szkole policealnej lub kolegium

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia- do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców (studia na uczelni wyższej)

3) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;

4) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

  1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

  2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku form kształcenia trwających jeden rok;

  3. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

  4. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia o którym mowa powyżej może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 770 zł łącznie w przypadku, gdy:

a)    wnioskodawca posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

- znacznym – 600 zł lub
- umiarkowanym – 500 zł,

b)    wnioskodawca zamieszkuje na terenie obszaru wiejskiego – 170 zł,

2) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.
4) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
5) 220 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
6) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
7) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8) 880 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany
na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe),
9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objęte uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Udział własny w module II w zakresie kosztów czesnego:

  1. 10% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 10 punkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
  2. 60% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
    z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II w wysokości 10% wartości czesnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

 

Dokumenty programowe dot. programu Aktywny samorząd znajdują się tutaj.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego