Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY:  Angelika Freter tel. 52 56 83 204

 

1. Pobranie z PCPR odpowiedniego druku wniosku o dofinansowanie.

2. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

3. Uzyskanie (na druku pobranym z PCPR) zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzającego indywidualną potrzebę zakupu komputera i/lub specjalistycznych programów edukacyjnych.

4. Złożenie wniosku w Centrum wraz z odpowiednimi załącznikami:
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.)
– stosowne zaświadczenia o których mowa w „Szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych” przyjętych Zarządzeniem Starosty Świeckiego Nr 81/22 z dnia 5 grudnia 2022 roku.

5. O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się może ubiegać się osoba niepełnosprawna której przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

6. W uzasadnionych przypadkach, w celu rozpoznania sprawy PCPR może żądać dodatkowych dokumentów (zaświadczeń).

7.  Rozpatrzenie wniosku. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według kolejności wpływu kompletnych wniosków. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Świeckiego uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok budżetowy, aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (w danym roku).

8. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

9. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dofinansowania, katalog zawierający wykaz urządzeń, zasady rozpatrywania wniosków, udzielania dofinansowania oraz dokonywania rozliczeń znajduje się w „Szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych” przyjętych Zarządzeniem Starosty Świeckiego Nr 81/22 z dnia 5 grudnia 2022 roku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1.  Złożenie wniosku w Centrum lub przez System Obsługi Wsparcia – nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON. Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

2. Wniosek, w sekretariacie Centrum zostaje wpisany do dziennika korespondencji.

3. Rejestracja wniosku w dziale ds. rehabilitacji społecznej pod kolejnym numerem właściwego spisu spraw.

4.  W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Usunięcie uchybień (uzupełnienie brakującej dokumentacji) powinno zostać dokonane w terminie 30 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5.  W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Centrum informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.

6.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o terminie podpisania umowy cywilno-prawnej ze Starostą Świeckim, nie stawienie się w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z dofinansowania.

7.  Umowa cywilno-prawna szczegółowo określa warunki rozliczenia przyznanego dofinansowania.

 

UWAGA!!! ZAKUP WNIOSKOWANEGO SPRZĘTU NIE MOŻE NASTĄPIĆ PRZED PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA I PODPISANIEM UMOWY Z CENTRUM!

 

* Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022, poz. 504 ze zm.).

 
ZAŁĄCZNIKI:
W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU ELEKTRONICZNIE POPRZEZ SOW DLA PEŁNOLETNIEGO PODOPIECZNEGO:
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego