Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USAMODZIELNIENIA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKI

Kontakt
 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik działu Anna Fenske  tel. 52 56 83 208
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18,  tel. (52) 60 70 160
Pracownik do kontaktu – Małgorzata Rosenkiewicz – pracownik socjalny- tel.52 33 70 160
 
Do  pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie  ustawy  z dnia  9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opuściły rodzinę zastępczą, albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej stosuje się przepisy dotychczasowe. Link do przepisów dotychczasowych –  Placówki Opiekuńczo –Wychowawcze – usamodzielnienia POW
 
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie
 
Dla osób opuszczających:
-domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
-domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
-schroniska dla nieletnich
-zakłady poprawcze
-specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
-specjalne ośrodki wychowawcze
-młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę
-młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 
Osoba usamodzielniana zostaje objęta wsparciem mającym na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną.
 
Zasady przyznawania świadczeń:
 
Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy (podstawa 1837 zł).
Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest:
1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz pisemnej zgody tej osoby,
2. złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
3. złożenie wniosku o pomoc.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej, która:
– przebywała w rodzinie zastępczej, całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich co najmniej rok oraz
– jest osobą samotnie gospodarującą i jej dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
– zamieszkuje z rodziną i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, w szkole wyższej, na kursach (jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia), w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,  w wysokości 30% podstawy miesięcznie.
 
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznawana jest na czas trwania roku szkolnego lub roku akademickiego.
 
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki może być zawieszona na okres do jednego roku, w przypadku gdy:
– wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej,
– nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia,
– stwierdza się marnotrawienie przyznanej pomocy,
– osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.
 
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i pomoc pieniężna na usamodzielnienie obligatoryjnie zawiesza się w przypadku, gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej może pozostać w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczął naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie zależy od czasu przebywania wychowanka w systemie opieki i wynosi odpowiednio:
– 400% podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat
– 400% podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
– 300% podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobowa opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej trzech lat
– 200% podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobowa opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od dwóch do trzech lat
– 100% podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobowa opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od roku do dwóch lat
– pomoc nie przysługuje, gdy osoba przebywała w systemie opieki krócej niż jeden rok.
 
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przyznana z przeznaczeniem na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:
1. polepszenie warunków mieszkaniowych,
2. stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych,
3. pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.
Osoba usamodzielniana może ubiegać się o pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, w skład której mogą wchodzić:
1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
2. niezbędne urządzenia domowe,
3. pomoce naukowe,
4. sprzęt rehabilitacyjny,
5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.
Przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy pieniężnej:
– wniosek osoby usamodzielnianej
– postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce
– Indywidualny Program Usamodzielnienia
– potwierdzenie okresu pobytu w placówce
– akt urodzenia
– potwierdzenie zameldowania osoby usamodzielnianej
– zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki, z zaznaczeniem trybu nauki oraz terminu jej zakończenia
– wywiad środowiskowy
 
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie
Dla osób opuszczających po dniu 1 stycznia 2012r. placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne:
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w przypadku gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
Przyznaje się pomoc na:
Kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie.
Udziela się  pomocy w uzyskaniu:
Odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia
Przyznawanie pomocy
1. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
1)  roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej (…) placówkę opiekuńczo-wychowawczą (…)
2. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się:
1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
2)    okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 Ustawy.
3. Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł.
4. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1.200 zł., można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.
5. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej  utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
6. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie  z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
7. Pomoc  przyznawana jest lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.
a) Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
b) Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
 
WARUNKI  PRZYZNAWANIA POMOCY
Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest:
1) złożenie wniosku
2) posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności: zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia oraz sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.
 
INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA
Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 
OPIEKUN USAMODZIELNIENIA
Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.
Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 
KONTYNUOWANIE NAUKI
1. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
w szkole, w zakładzie szkolenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
2. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki, wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.
3. Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.
4. Pomoc przysługuje w czasie trwania, odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
 
POMOC NA USAMODZIELNIENIE
1. W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (od 1 czerwca 2023r.) wynosi:
a) nie mniej niż 8.968 zł- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
b) nie mniej niż 4.486 zł- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3lat,
c) nie mniej niż 2.241 zł- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
2. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.
3. W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy  na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.
 
POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE
1. Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 2.039 zł (od 1 czerwca 2023r.), a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4.077 zł (od 1 czerwca 2023r.).
2. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.
Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy pieniężnej:
– wniosek osoby usamodzielnianej
– postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce
– Indywidualny Program Usamodzielnienia
– potwierdzenie okresu pobytu w placówce
– akt urodzenia
– potwierdzenie zameldowania osoby usamodzielnianej
– zaświadczenie potwierdzające fakt kontynuowania nauki, z zaznaczeniem trybu nauki oraz terminu jej zakończenia
– sporządzenie oceny sytuacji osoby usamodzielnianej.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego