Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODZINA W CENTRUM 3

logo RWC.png

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 20 689 680 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” informuje o realizacji w/w projektu.

Planowane efekty projektu:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zakłada do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu 2 zadania:

zadanie 1- wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej poprzez:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne i/lub pedagogiczne i/lub psychiatryczne
 • terapię rodzinną (grupową i/lub indywidualną)
 • warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie oraz zajęcia animacyjne dla dzieci podczas tych warsztatów
 • warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinach naturalnych
 • superwizję rodzin zastępczych
 • grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne
 • zwrot kosztów dojazdu do Centrum dla rodzin naturalnych i zastępczych
 • dojazd specjalisty do miejsca świadczenia usług.

zadanie 2- działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym poprzez:

 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • zajęcia profikatyczno-wychowawcze

zadanie 3- przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci; w ramach tego zadania zaplanowano cykl spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej (spotkania te będą miały na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Świeckiego, będą prowadzone przez ekspertów i przyjmą charakter edukacyjny oraz zostaną przeprowadzone w formie panelu, wymiany doświadczeń, seminarium, wymiany dobrych praktyk z udziałem rodzin zastępczych).

 

Do kogo kierowany jest projekt? Kto może uzyskać wsparcie?:

⇨ osoby przebywające w pieczy zastępczej,
⇨ osoby opuszczające pieczę zastępczą,
⇨ osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
⇨ osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
⇨ osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
⇨ inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Gdzie mogą szukać pomocy mieszkańcy powiatu świeckiego?
Centrum Wspierania Rodzin w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
(budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu – miejsce świadczenia usług specjalistycznych w ramach projektu)

Biuro projektu, miejsce składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Rodzina w Centrum 3″ – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu/Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i pozyskiwania środków z funduszy krajowych i unijnych
ul. Wojska Polskiego 195a,86-100 Świecie
tel. 52 568 32 04

W celu zgłoszenia do projektu osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj: formularz zgłoszeniowy) osobiście lub drogą elektroniczną na adres: kierownik.rs@pcpr.csw.pl lub faxem na nr 52 56 83 201.

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać

pod nr tel. 52 568 32 04

UWAGA!!!

„W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi (wskazane również powyżej)*:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, superwizja;
 • grupy samopomocowe/grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • usługi dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;
 • ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług”.