Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODPŁATNOŚĆ POW

Ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 
Kontakt
 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik Anna Fenske  tel. 52 56 83 208
Pracownik do kontaktu – Natalia Łukaszewicz – pracownik socjalny- tel. 52 56 83 205
 
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę średnich miesięcznych wydatków  przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.
W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców  całości lub części opłaty, opłatę ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.
 
Za okres pobytu w placówce opiekuńczo wychowawczej po uzyskaniu  pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność  przebywając w placówce nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli  uczy się w: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub  legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne  z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, opłatę lub jej część ponosi także osoba pełnoletnia, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty swojego dochodu.
 
Za dochód dziecka  uważa się: otrzymywane alimenty, rentę rodzinną, uposażenie rodzinne.
Opłatę  za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona
Opłatę ustala starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  Rada Powiatu określa  w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia  terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalania opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
1.  Przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego w miejscu zamieszkania rodziców
biologicznych dziecka.
2. Wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego do PCPR lub MOPR  w  przypadku zamieszkania rodziców biologicznych na terenie innego powiatu.
3. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny pracownik socjalny stwierdzi trudną sytuację materialną rodziny, informuje stronę o możliwości  ubiegania się o  odstąpienie od ustalania opłaty poprzez  złożenie w tej sprawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Wydanie decyzji.
 
Wymagana  dokumentacja:
1. ocena sytuacji rodzica biologicznego wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację:  rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową
2. wniosek rodzica biologicznego wraz z uzasadnieniem
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego