Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centrum Wspierania Rodzin

KP 2021-2027_poziom kolor.jpeg

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje że w ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin jako miejsce organizowania specjalistycznych usług wsparcia rodziny w ramach w/w projektu.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CENTRUM WSPIERANIA RODZIN PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIECIU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji oraz zakres działania Centrów Wspierania Rodzin zwanych dalej (CWR) funkcjonujących w 19 powiatach oraz 4 miastach na prawach powiatu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
 2. CWR funkcjonują w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w centrum Etap I”, realizowanego ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
 3. Misją CWR jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
 4. Celem CWR jest poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnienie rodzinom możliwości lepszego funkcjonowania w przyszłości, deinstytucjonalizację (DI) wsparcia poprzez przejście do świadczenia usług w lokalnej społeczności oraz przeciwdziałanie rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.
 5. Usługi świadczone w CWR skierowane są do osób zgłaszających chęć udziału w projekcie, należących do poniższych grup
  a) rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie;
  b) dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością i ich otoczenie;
  c)  kandydaci do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej oraz członkowie ich rodzin
  d) osoby doświadczające przemocy domowej
  e) osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.

§ 2

Zasady funkcjonowania Centrów Wspierania Rodzin

 1. CWR funkcjonują w 19 powiatach woj. kujawsko-pomorskiego oraz 4 miastach na prawach powiatu /łącznie 23 CWR/ na bazie pomieszczeń wskazanych i udostępnionych przez pcpr/mopr - partnerów w projekcie. W przypadku Powiatu Świeckiego są to pomieszczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu.
 2. Nadzór nad pracą CWR pełni Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.
 3. Zatrudniony w PCPR w Świeciu specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach swojego zakresu czynności jest zobowiązany do wykonywania następujących zadań związanych z funkcjonowaniem CWR, w szczególności:
  1) wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu,
  2) utworzenia harmonogramu indywidualnego i grupowego wsparcia dla uczestników projektu,
  3) kontaktów ze specjalistami świadczącymi poradnictwo i rodzinami zainteresowanymi i korzystającymi ze wsparcia CWR,
  4) zapewnienia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;
  5) propagowania idei rodzicielstwa zastępczego i funkcjonującego w  ramach projektu CWR i w powiecie,
 4. Specjaliści świadczący w CWR usługi na rzecz odbiorców wskazanych w § 1 ust. 5, posiadają odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie dostosowane do specyfiki świadczonych usług
   i grupy odbiorców, a także doświadczenie w danym zakresie. Wszyscy specjaliści, posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z rodziną oraz kierunkowe wykształcenie.
 5. Specjaliści realizujący w CWR usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zobowiązani są do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zgodnie z podstawowymi zasadami, które zapewniają uczestnikom usług fundamentalne poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Do zasad tych zaliczyć należy:
  1) Poufność – usługi prowadzone są w warunkach i na zasadach pełnej poufności, a dokumentacja powstała w wyniku świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Jednocześnie klient musi być poinformowany o ograniczeniu zasady poufności w przypadku konieczności przekazania informacji o prowadzonej sprawie uprawnionym organom (prokuratura, sąd, policja);
  2) Profesjonalizm – usługi realizują specjaliści, osoby kompetentne, o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających na rzetelną i wyczerpującą pracę nad konkretnym zagadnieniem z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych osoby korzystającej ze wsparcia;
  3) Etyka – u podstaw wszystkich form wsparcia leży pełne poszanowanie klienta, jego godności i autonomii, niezależnie od wartości czy metodologii stosowanej przez profesjonalistę; w trakcie współpracy nad poszukiwaniem możliwie najlepszych rozwiązań problemu, prowadzący poradnictwo/terapię rodzinną/mediacje, itp. uwzględnia niezależność klienta i jego prawo do podejmowania suwerennych decyzji.
 6. Zajęcia w CWR prowadzone są w pomieszczeniach przyjaznych dla uczestników wsparcia,
  tj. schludnych, zadbanych i estetycznych dostosowanych do charakteru realizowanych w nich usług, wyposażone w niezbędny sprzęt m. in.: biurko, krzesła oraz materiały edukacyjne/ dydaktyczne.
 7. W CWR zapewnione są warunki umożliwiające korzystającym ze wsparcia dyskrecję, bezpieczeństwo, kameralność, oraz komfort psychiczny. Nie mogą równocześnie być realizowane w jednym pomieszczeniu CWR dwa rodzaje usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
 8. Podczas zajęć warsztatowych dla rodziców zapewniona jest opieka animatora nad dziećmi poprzez organizowanie gier i zabaw  rozwijających, np. plastyczne, muzyczne oraz innych edukacyjno-integracyjnych form spędzania czasu.
 9. Wsparcie w ramach CWR świadczone jest elastycznie zgodnie ze zgłaszanym indywidualnie zapotrzebowaniem, w tym: w godzinach popołudniowych, weekendy.
 10. CWR dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 11. W ramach CWR do 30% realizowanego wsparcia świadczone może być w formie wyjazdowej/mobilnej celem zwiększenia dostępności usług w środowisku, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 12. Usługi w ramach CWR realizowane będą stacjonarnie w bezpośrednim kontakcie specjalisty świadczącego usługi oraz uczestników projektu.
 13. Korzystanie z usług CWR  jest dobrowolne i bezpłatne.
 14. Dane teleadresowe CWR w powiecie świeckim są następujące:

adres: ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

tel.: 52 568 32 04, fax.: 52 568 32 01

 

§ 3

Formy wsparcia świadczone w CWR

 1. Do zadań CWR należy udzielanie wsparcia uczestnikom wymienionym w § 1, ust. 5 w szczególności w formie następujących usług:
  1) specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, m.in.
  a) p
  edagogicznego, mające na celu m. in. wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ukierunkowanie  procesu wychowawczego w przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym, wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, doświadczeń, możliwości, wzorców i tradycji; jednostką miary jest godzina zegarowa;
  b) psychologicznego obejmujące m.in. relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, pełnienie ról w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków, ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego rodzin z dziećmi w ich środowisku zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, wznowienie umiejętności radzenia sobie z problemami dotykającymi rodzinę, w tym przemocy w rodzinie, rozwiązywania konfliktów; jednostką miary jest godzina zegarowa;
  c) logopedycznego mającego na celu wsparcie rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem; jednostką miary jest godzina zegarowa;
  2) mediacje rodzinne, których świadczenie m.in. w celu rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji pomiędzy członkami rodziny. W czasie mediacji osoby uczą się nowego sposobu porozumiewaniu się między sobą, podejmowania decyzji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, które mogą później wykorzystać w codziennym życiu. Mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości; jednostką miary jest godzina zegarowa;
  3) terapia rodzinna, której celem jest m. in. zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Ponadto celem jest terapia uzależnień i współuzależnień w sytuacji występowania różnego rodzaju nałogów występujących w rodzinach objętych wsparciem w ramach projektu; jednostką miary jest godzina zegarowa;
  4) superwizja rodzin, służąca m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów; jednostką miary jest godzina zegarowa;
  5) grupy wsparcia dla rodzin (dla rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych prowadzone przez moderatora tych grup), których celem jest dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami wspólnymi dla wszystkich członków rodzin oraz wymiana doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze wypełniania funkcji rodzicielskich oraz zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu; jednostką miary jest spotkanie trwające 4 godziny;
  6) warsztaty dla rodzin (wzmacniające kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych, adopcyjnych i zastępczych), służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, tematyka warsztatów to m.in. „Praca z nastolatkiem w wieku adolescencyjnym”, „Zespół FAS, FAE, RAD”, „Agresja i zachowania trudne u dzieci”, Rozwój psychoseksualny i jego wpływ na dojrzałość społeczną dziecka”, „Kontakt i praca z rodzicem biologicznym dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej”.
  7) zajęcia animacyjne dla dzieci w celu zapewnienia  opieki nad dziećmi przez animatora podczas gdy rodzice uczestniczą w warsztatach poprzez organizowanie gier i zabaw  edukacyjnych, np. plastyczne, manualne, prowadzenie ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi /6 godz. zegarowych na każdy warsztat dla rodzin;
  8) warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne  w celu nabycia umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu;
  9) warsztaty dla dzieci i młodzieży (dla osób usamodzielnianych, przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz z rodzin naturalnych), wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych, tematyka warsztatów m.in.: „Budowanie poczucia własnej wartości, autorozwój, autoprezentacja”, „Instytucje/urzędy nie są złe”, „Wszystko ma swoją cenę”, „Praca a ulica”.
  10) warsztaty „Moje emocje” mające na celu poznanie siebie, świadomość własnych zalet i wad; rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania wyrażania uczuć i emocji; sposoby regulowania emocji, metody relaksacji; jeden cykl to 6 spotkań 2-godzinnych.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany postanowień regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Traci moc Regulamin funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wydany na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Nr 29/2020  dnia 31 grudnia 2020 roku.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
 4. Regulamin obowiązuje do jego odwołania.

 

 
 
SZCZEGÓŁY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU: Rekrutacja uczestników do projektu "Rodzina w centrum Etap I"
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego