Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie, poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego lub specjalisty pracy z rodziną w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej.

Zgodnie z wykazem stanowisk w samorządowych jednostkach organizacyjnych stanowisko pracownika socjalnego i specjalisty pracy z rodziną należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 22 maja 2023r.)

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1) Wykształcenie:
a) Pracownik socjalny: uprawnienia do wykonywania zawodu pracownik socjalny
lub
b) Specjalista pracy z rodziną:
- wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie
- 3 letnie doświadczenie.
2) Obywatelstwo polskie lub wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku.
3) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
4) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
6) Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona, ani ograniczona.
7) Dyspozycyjność i mobilność w  dotarciu do środowiska rodzin zastępczych - prawo jazdy kat.B.
8) Znajomość obsługi programów komputerowych.
9) Znajomość następujących ustaw:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) ustawy o pomocy społecznej,
c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
d) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
e) ustawy o pracownikach samorządowych.

2.  Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2) komunikatywność, umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami oraz instytucjami,
3) umiejętność prowadzenia pracy z trudnym klientem,
4) dobra organizacja pracy własnej i samodzielność,
5) odpowiedzialność, rzetelność oraz kreatywność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:
1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji  zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2) Przygotowanie we współpracy odpowiednio z  rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.
3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
7) Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
8) Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
9) Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
10) Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
11) Udział w posiedzeniach zespołów w sprawie oceny sytuacji dziecka.
12) Konsultacje w zakresie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
13) Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia.
14) Pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
15) Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywać się będzie w sposób określony w zakresie czynności.
16) Wprowadzanie danych do systemu POMOST i SAC.
17) Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywać się będzie w sposób określony w zakresie czynności.

4. Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracę – 1 etat.
2. Praca wykonywana w siedzibie PCPR w Świeciu oraz w terenie, w środowisku rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
3. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2024r.
4. Stały kontakt z klientem (na zewnątrz i wewnątrz Urzędu).

5. Niezbędne dokumenty:
1) Kwestionariusz osobowy (zał. nr 1 do ogłoszenia).
2) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe na wskazane stanowisko w ogłoszeniu o naborze.
3) Kopie dokumentów potwierdzających staż zawodowy.
4) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 2 do ogłoszenia).
5) Jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie na stanowisko pracownika w Dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej załączy inne dokumenty niż określone w pkt. od 1 do 4 i będą one zawierały kategorię danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO winny być one opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w innych załączonych dokumentach”

 

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

 


6. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:
-    osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, pokój nr 2 (sekretariat)
-    lub pocztą na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie,

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko pracy w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej”

w terminie do 16.08.2024r.

        

7. Inne informacje:
1) Kandydat, który nie stawi się na proces rekrutacji nie będzie rozpatrywany w dalszym postępowaniu.
2) Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Aplikacje złożone w innej formie niż określone w niniejszym ogłoszeniu lub nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej - bip oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

 

Dokumenty do pobrania:

1. PDFzałącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy.pdf (99,75KB)

2. PDFzałacznik nr 2.pdf (81,54KB)

3. PDFKLAUZULA INFORMACYJNA (146,22KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego